ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงเซ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102461000106
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2461 พ.ศ. (105 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/8/1918 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 144 - 145 ตึกขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาผั่งตวันตก แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง