บริษัท โซลิคโกลด์อุตสาหกรรม จำกัด

SOLICGOLD INDUSTRIES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525014962
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2525 พ.ศ. (42 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
26/4/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 197 ซอยพาณิชยการธนบุรี ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว